PL

LEIBER GROUP

OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych, które zostało umieszczone pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych z niniejszej strony internetowej następuje przez jej administratora, którego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć na dole niniejszej witryny pod zakładką „Impressum”.

 

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony Państwa dane gromadzone są w momencie ich przekazania. Mogą to być na przykład dane wprowadzone do formularza kontaktowego.

 

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te gromadzone są automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat źródła, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Ma on również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tych kwestiach oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w zakładce „Impressum”. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia oferowane przez podmioty trzecie

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej jego zachowanie w Internecie może być poddawane analizie statystycznej. Taka analiza odbywa się przede wszystkim przy użyciu plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika jest przeprowadzana z reguły anonimowo; nie ma możliwości identyfikacji użytkownika na podstawie jego zachowania. Użytkownik może nie zgodzić się na taką analizę lub zablokować ją przez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Użytkownik może nie zgodzić się na taką analizę. Informacje dotyczące możliwości sprzeciwu są przedstawione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

 

Ochrona danych

Operatorzy stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowy o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

LEIBER Group GmbH & Co. KG

Aluminium Umform- und Bearbeitungstechnik

Rudolf-Diesel-Straße 1–3
D–78576 Emmingen-Liptingen
Telefon: +49 7465 292 0
E-Mail:

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Przetwarzanie danych dokonane do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.  

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo zażądać aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w wykonaniu jakiejś umowy, zostały przekazane jemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi, takie przekazanie następuje wyłącznie pod warunkiem, że jest to możliwe pod względem technicznym.

 

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa niniejsza strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania użytkowników wysyłane do nas jako administratora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie danych przy użyciu protokołu SSL lub TSL jest aktywne, dane przesyłane nam przez użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Prawo do informacji oraz zablokowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownikom przysługuje w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat zgromadzonych na ich temat danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy, a także celu ich przetwarzania oraz ewentualnie prawo do ich skorygowania, zablokowania lub usunięcia. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w zakładce „Impressum”.

 

Sprzeciw wobec otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania Impressum w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

 

Inspektor ochrony danych

 

Ustawowo wymagany inspektor ochrony danych

 

Wyznaczyliśmy w naszej firmie inspektora ochrony danych osobowych.

Christian Schwinge

Heilbronner Str. 86
70191 Stuttgart
Telefon: 07112585600
E-Mail: christian.schwinge@schwinge.com

 

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest przyjazna dla użytkownika, bezpieczniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w konkretnych przypadkach, może on również wyłączyć akceptację plików cookie oraz aktywować automatycznie usuwanie tych plików po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów) są zapisywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie celem zapewnienia prawidłowego z technicznego punktu widzenia i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika w Internecie), zostaną one omówione oddzielnie w oświadczeniu o ochronie danych.

 

Dziennik zdarzeń serwera (tzw. logi systemu)

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanym dzienniku zdarzeń serwera, który jest nam automatycznie przekazywany przez przeglądarkę użytkownika. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL strony referencyjnej (Referrer)
  • nazwa komputera uzyskującego dostęp
  • czas zegarowy zapytania
  • adres IP

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

 

Narzędzia analityczne oraz reklamy

 

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk  Google Analytics. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane „pliki cookie”. Są to dane tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Umożliwiają one analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

 

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony przez firmę Google przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje celem analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Brak zgody na gromadzenie danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas wysłany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas następnych wizyt na stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności Google Analytics udostępnionej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a podczas korzystania z funkcji Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na rejestrowanie swoich danych przez Google Analytics zgodnie z zapisami pkt. „Odwołanie zgody na gromadzenie danych osobowych”.

Funkcja remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics w połączeniu z dodatkowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają niezależnie od stosowanego urządzenia. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie docelowych grup reklam utworzonych za pomocą funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics z dodatkowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób możliwe jest wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych, które w zależności od wcześniejszego sposobu korzystania z Internetu na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) zostały dopasowane do użytkownika i są wyświetlane również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze stacjonarnym).

Jeżeli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę, wówczas Google połączy historię przeglądania Internetu i aplikacji z kontem Google użytkownika. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się przez swoje konto Google, możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics rejestruje zweryfikowane w Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google, w celu określenia i utworzenia grup docelowych na potrzeby wyświetlania reklam niezależnie od stosowanego urządzenia.

Użytkownik może na stałe nie wyrazić zgody na remarketing/targeting na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google; w tym celu proszę kliknąć poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie zarejestrowanych danych na koncie Google użytkownika odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, którą może on złożyć lub wycofać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku procesów rejestracji danych, których nie można połączyć na koncie Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie ma konta Google lub nie wyraził zgody na łączenie danych), dane są rejestrowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  Uzasadniony interes wynika z tego, że operator strony internetowej jest zainteresowany dokonywaniem anonimowej analizy odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Szczegółowe informacje oraz postanowienia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy stworzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kliknięcie na reklamę wyświetlaną przez Google powoduje zapisanie pliku cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny internetowej, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, wraz z Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na niniejszą stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają zatem możliwości śledzenia plików cookie za pomocą stron internetowych. Informacje zebrane przy użyciu plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia, może w łatwy sposób wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas jego działania nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie Google Conversion odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.  

LEIBER GROUP GMBH & CO. KG © 2024
PL-Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

user_privacy_settings

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

onepage_animate

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde.

onepage_position

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation.

onepage_active

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist.

view_isGrid

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close